Aktualizované znenie

Dlžobný úpis v zmysle právnych predpisov SR

vytvorte si vlastný dlžobný úpis rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Dlžobný úpis

(Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka)


Dlžník:
, nar.:
, bydlisko:
, občianstvo:
Dlžník:
IČO:
sídlo:
zast.:
Iné údaje:

- Odobrať dlžníka

+ Pridať ďalšieho dlžníkaDlžník:
nar.:
bydlisko:
občianstvo:
Dlžník:
IČO:
sídlo:
zast.:
Iné údaje:
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči
veriteľovi:
nar.:
bydlisko:
občianstvo:
veriteľovi:
IČO:
sídlo:
zast.:
Iné údaje:
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Tu uveďte výšku dlhu, ktorú je dlžník povinný uhradiť:
Výška dlhu:
(slovom:
).
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ďalej len „dlh“)
Vyberte, ako dlžník vráti dlh (jednorázovo / v splátkach):
Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorázovo najneskôr do
.
Vyberte, či budú splátky mesačné (v mesačnom intervale) alebo iné ako mesačné:
Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške
vždy
. Prvá splátka je splatná
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Dlžník bude splácať dlh v splátkach nasledovne:
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Vyberte spôsob, akým dlžník vráti dlh (v hotovosti / bankovým prevodom):
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska (sídla) veriteľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu
.
V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach zmluvy, vložte ich sem:
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne. 
V
, dňa
.............................
....................................................................
DlžníkVeriteľ
Poslať vytvorený dlžobný úpis na túto emailovú adresu: